DISCLAIMER

 

Op het gebruik van deze website (https://www.nodi-roermond.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Nodi VOF streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie zorgvuldig is samengesteld, is Nodi VOF op geen enkele manier aansprakelijk voor de volledigheid, juistheid en/of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Nodi VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de site, online applicaties en/of e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Nodi VOF en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Nodi VOF doet er alles aan om te zorgen dat u e-mails gericht aan info@nodi-roermond.nl zorgvuldig worden behandeld en/of beantwoord. Wij garanderen echter niet dat deze om welke reden dan ook tijdig worden behandeld omdat tijdige ontvangst niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie en/of elke andere vorm van digitale beveiliging per e-mail met Nodi VOF te corresponderen, aanvaardt u dit risico.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Nodi VOF zijn beschermd door auteursrecht en andere intulectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd en/of op welke andere manier openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nodi VOF.

PRIVACY STATEMENT

 

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon te herleiden. Gegevens als een naam, adres en woonplaats zijn voorbeelden van persoonsgegevens.
Verwerken
Nodi VOF verkrijgt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Alle persoonsgegevens worden volgens de geldende wet-en regelgeving verwerkt. Nodi VOF zal zich daarbij beperken tot de verwerking van uw gegevens die strikt voor onze dienstverlening noodzakelijk zijn. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat het niet mogelijk is om de gevraagde dienst te verlenen.
De persoonsgegevens die Nodi VOF verwerkt worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

– het aannemen en verwerken van reserveringen
– het beantwoorden van uw e-mail
– het mogelijk maken van betalingen
– het voldoen aan wet- en regelgeving

Bewaren van uw persoonsgegevens
Nodi VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en/of verkregen. Nodi VOF houdt zich daarbij aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw rechten
U heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die Nodi VOF van u heeft. Kloppen deze gegevens niet of zijn deze niet compleet? Dan kunt u verzoeken de gegevens te wijzigen. Daarnaast kunt u, behoudens de wettelijke uitzonderingen, verzoeken om uw gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer u eerder gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking intrekt.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw pc, tablet of smartphone worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Via cookies krijgt Nodi VOF inzage in haar websitebezoek en kan op deze manier gericht het aanbod op de behoeften van de bezoekers afstemmen. U kunt cookies zelf verwijderen en/of uitschakelen via uw browser.
Delen van persoonsgegevens met derden
Nodi VOF verkoopt en/of verstrekt uw gegevens alleen aan derden wanneer er moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting (overheid, justitie).

Melding van misbruik en/of onregelmatigheden
Nodi VOF neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@nodi-roermond.nl

Vragen
Heeft u vragen en/of opmerkingen over ons provacy beleid, neem dan contact op.